گالری تصاویر مزرعه قزل دشت طارم که در زمینی به مساحت 55 هتکار زمین زیر کشت دانه روغنی زیتون با سابقه طولانی در تولید زیتون و روغن زیتون

در زیر این مقاله گوشه ای از تصاویر درختان پربار زیتون این نعمت بی بدیل الهی را با هم به نظاره مینشینیم.